Õppetöö

Uurimistöö


Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt Nõo Reaalgümnaasiumi õppekava raames ette valmistatud kirjalik töö.

Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab uurimisküsimuse(d), põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles (inglise, saksa või vene keeles).

Õpilasuurimus on algupärane, objektiivne ja süsteemne ning uurimuse tulemused on tõestatavad, mõtestatud ja selgitatud. Õpilasuurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ega piirdu üksnes refereerimisega.

Uurimistöö on asendatav praktilise tööga.

Praktiline töö on uurimistöö liik, mille tulemusena valmib õpilase või õpilaste loodud ese või teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal, projekt, üritus vmt ja selle tegevuse kirjalik kirjeldus ning kokkuvõte.

Praktiline töö sisaldab endas loomingulist, praktilist ja analüütilist komponenti. Kirjalikus osas avatakse töö taust, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldatakse kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi, töö tulemust ning hinnangut oma tööle.

Uurimistöö ja praktilise töö koostamise juhendiga saab tutvuda siin.

Uurimistöö ja praktilise töö hindamisjuhendid:

Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt Nõo Reaalgümnaasiumi õppekava raames ette valmistatud kirjalik töö.

Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab uurimisküsimuse(d), põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles (inglise, saksa või vene keeles).

Õpilasuurimus on algupärane, objektiivne ja süsteemne ning uurimuse tulemused on tõestatavad, mõtestatud ja selgitatud. Õpilasuurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ega piirdu üksnes refereerimisega.

Uurimistöö on asendatav praktilise tööga.

Praktiline töö on uurimistöö liik, mille tulemusena valmib õpilase või õpilaste loodud ese või teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal, projekt, üritus vmt ja selle tegevuse kirjalik kirjeldus ning kokkuvõte.

Praktiline töö sisaldab endas loomingulist, praktilist ja analüütilist komponenti. Kirjalikus osas avatakse töö taust, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldatakse kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi, töö tulemust ning hinnangut oma tööle.

Uurimistöö ja praktilise töö koostamise juhendiga saab tutvuda siin.

Uurimistöö ja praktilise töö hindamisjuhendid: